Ośrodek Charytatywny ST. LIBORIUS w Ostrowcu

Ośrodek Charytatywny ST. LIBORIUS w Ostrowcu

Regulamin Ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA CHARYTATYWNEGO CARITAS
DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ ST. LIBORIUS w OSTROWCU

1.Prawo do przebywania na terenie Ośrodka i korzystania z jego usług mają wyłącznie Goście. Osoby trzecie, odwiedzające Gości, mogą przebywać na terenie ośrodka tylko w godzinach 7:00 do 22:00 oraz pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia takiej okoliczności przez Gości w recepcji ośrodka.
2.Pod pojęciem „Goście" rozumie się:
 • osoby małoletnie i opiekunowie uczestniczący w zorganizowanych pobytach w Ośrodku,
 • uczestników rekolekcji zorganizowanych w Ośrodku,
 • osoby uczestniczące w szkoleniach i naradach organizowanych przez Ośrodek;
 • osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez ośrodek,
 • osoby fizyczne lub przedstawiciele instytucji zewnętrznych, po wykupieniu pobytu lub usługi w recepcji ośrodka.
3.Apartamenty, pokoje lub domki na terenie ośrodka wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 następnego dnia.
4.Goście wynajmujący apartament, pokój lub domek zobowiązani są do uprzedniego okazania pracownikowi recepcji dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość ze zdjęciem.
5.Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie wskazanych przez siebie danych osobowych, adresowych i innych danych wrażliwych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu 6.Gościa w ośrodku oraz realizowanych świadczeń, jak również w calach marketingowych, księgowych i analitycznych. Dane te przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności są poufne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ośrodek ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania lub żądania usunięcia tych danych ze zbioru, również po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli po dniu 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie wycofane, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
8.Przed zawarciem umowy Ośrodek udostępnia Gościom niniejszy regulamin. Goście zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a w trakcie pobytu do stosowania się do jego postanowień.
9.Jeżeli Goście nie określą czasu najmu przyjmuję się, że apartament/pokój/domek został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia najmu poza okres wskazany w dniu przybycia, Goście powinni zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa ostatnia doba pobytu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
10.Pozostanie Gości w apartamencie/pokoju/domku lub pozostawienie w nim swoich rzeczy lub bagaży po upływie ostatniej doby hotelowej powoduje po bezskutecznym wezwaniu do opróżnienia pokoju konieczność uiszczenia opłaty za kolejną dobę hotelową. Niezależnie od powyższego ośrodek może żądać opuszczenia apartamentu/pokoju/domku przez Gości i jego opróżnienia.
11.Należność za pobyt pobierana jest „z góry" w dniu przyjazdu, zgodnie z terminem ustalonym w rezerwacji, alternatywnie odrębne decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik ośrodka lub ustalane są one indywidualnie z organizatorem szkolenia lub wypoczynku. Kierownik ośrodka lub upoważnione przez Niego osoby mogą również pobierać od Gości kaucje gwarancyjne na pokrycie ewentualnych strat.
12.Goście ośrodka zobowiązani są do uiszczenia opłaty miejscowej, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie gminy Kołobrzeg.
Ośrodek nie gwarantuje zakwaterowanie osobom nie posiadającym wcześniejszej rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzedni zadatek w wysokości 25% ogólnej kwoty rezerwowanej usługi. Kierownik ośrodka może w drodze indywidualnego postanowienia zwolnić osobę dokonującą rezerwacji od obowiązkowego wniesienia zadatku.
13. Ośrodek nie zwraca wniesionych uprzednio opłat w przypadku rezygnacji przez Gości z dalszego pobytu w trakcie trwania wypoczynku z przyczyn leżących po ich stronie. W sytuacjach losowych ewentualne decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik ośrodka.
14. W ramach dokonanej rezerwacji lub zgłoszeń na recepcji Goście korzystają z posiłków, które wydawane są do konsumpcji w pomieszczeniach jadalni.
15. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:
 • Śniadanie 9:00 – 10:00,
 • Obiadokolacja 16:00 – 18:00
 • lub według odrębnych ustaleń z organizatorem wypoczynku lub szkolenia.
16. Na wniosek Gości, mogą oni otrzymać za dodatkową opłatą suchy prowiant w związku z udziałem w wycieczce, bądź wcześniejszym zakończeniem pobytu w ośrodku.
17. Zmianę posiłku na suchy prowiant należy zgłaszać w recepcji do godziny 11:00 w przeddzień planowanej wycieczki lub wyjazdu wraz z uiszczeniem dodatkowej opłaty.
18. Goście zobowiązani są do:
 • używania mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • nie wynoszenia koców, krzeseł i innego wyposażenia apartamentu/pokoju/domku oraz nakryć stołowych, sztućców itp. z jadalni,
 • wyłączania światła, zakręcania kranów przy umywalkach i prysznicach oraz wyłączania sprzętu elektronicznego przed opuszczeniem pokoju.
19. Goście mogą skorzystać nieodpłatnie z dodatkowych usług oferowanych przez ośrodek po uprzednim ustaleniu z kierownikiem ośrodka:
 • wielofunkcyjnego boiska,
 • placu zabaw dla dzieci,
 • bilardu,
 • tenisa stołowego,
 • piłkarzyków.
20. Goście mogą korzystać z parkingu znajdującego się na terenie ośrodka w ramach wolnych miejsc parkingowych. Ośrodek nie zapewnia wolnych miejsc parkingowych dla wszystkich Gości, którzy mogą zajmować miejsca wolne na bieżąco.
21. Parking jest bezpłatny (dla Gości) i niestrzeżony, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz znajdujące się w nich rzeczy.
Ośrodek nie przyjmuje na pobyt Gości wraz ze zwierzętami.
22. Osoby trzecie odwiedzające Gości, w przypadku odwiedzin razem ze zwierzętami zobowiązani są do:
pilnowania, aby nie zakłócało ono pobytu innym osobom,
nie wprowadzania zwierząt do wnętrza ośrodka oraz trzymania ich na smyczy i w kagańcu,
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na chodnikach, skwerach i trawnikach.
23. Goście nie mogą przekazywać wynajętego apartamentu/pokoju/domku innym osobom bez zgody kierownika ośrodka.
24. Przebywanie osób trzecich na zaproszenie Gości po godzinie 22:00 jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika ośrodka oraz opłaceniu tychże osób według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.
25. Przez cały czas pobytu w ośrodku dzieci poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
26. Na terenie ośrodka, w tym w pokojach oraz domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych.
27. W przypadku naruszenia zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych i wyrządzenia tym szkód ośrodek ma prawo żądać pokrycia przez Gościa faktycznie poniesionych kosztów: nieuzasadnionej interwencji Straży Pożarnej, dearomatyzacji apartamentu/pokoju/domku oraz ewentualnej wymiany jego wyposażenia.
28. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
29.Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która rażąco naruszyła tę zasadę.
30. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
31. Odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w apartamencie/pokoju/domku ponoszą zakwaterowani w nim Goście, którzy odpowiadają także za osoby trzecie zaproszone przez Gości na teren ośrodka. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Ośrodek ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania Gościa, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z jego winy.
32. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i przepisów p.poż. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach/pokojach/domkach oraz innych pomieszczeniach grzałek, żelazek, innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
33. Każdorazowo opuszczając apartament/pokój/domek Goście powinni sprawdzić zamknięcie okien i drzwi oraz upewnić się, że drzwi zamknięte są na klucz. W przypadku zagubienia przez Gościa kluczy do apartamentu/pokoju/domku ośrodek ma prawo żądać pokrycia przez Gościa poniesionych kosztów wymiany zamka.
34. Wychodząc poza teren ośrodka Goście mogą zostawiać na recepcji klucze od zajmowanych pomieszczeń.
35. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości na teren ośrodka regulują przepisy art. 846-849 kodeksu cywilnego.
36. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Goście proszeni są o ich bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji, co umożliwi reakcję.
37. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
38. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez ośrodek usługach. Reklamację Gość składa w recepcji.
39.Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania przez ośrodek.
40.Przedmioty osobistego użytku pozostawiane w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na ich koszt, na adres wskazany w trakcie dokonywania czynności meldunkowych.
41.Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Ośrodek Charytatywny dla Dzieci pw. św. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu ma prawo dochodzić odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Niniejsze Warunki rezerwacji i Regulamin wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, tj. od dnia 16 kwietnia 2018 roku i obowiązuje do odwołania lub zmiany.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym Ośrodku.

Życzę miłego pobytu!
Dyrektor
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony internetowe słupsk